皤 bà (17n)

1 : Trắng, bạc.
2 : Bụng bè bè, bụng to.