皖 hoàn, hoán (12n)

1 : Tên đất, cũng đọc là chữ hoán.