皎 kiểu, hiệu (11n)

1 : Trắng, sạch, sáng sủa. Ta quen đọc là chữ hiệu.