皁 tạo (7n)

1 : Tạo lệ 皁隸 hạng người hèn. Như tuần phu lính lệ vậy.
2 : Mười hai con ngựa gọi là tạo.
3 : Sắc đen. Như tạo y 皁衣 áo đen.
4 : Phì tạo 肥皁 sà phòng. Tục quen viết là 皂.
5 : Hạt thóc còn sữa.