癸 quý (9n)

1 : Can Quý, một can sau chót trong mười can.
2 : Kinh nguyệt đàn bà gọi là thiên quý 天癸.