癲 điên (24n)

1 : Ðiên, mừng giận bất thường điên đảo hỗn độn gọi là điên.