癮 ẩn (22n)

1 : Mắc nghiện, nghiện một thứ gì thành quen không không thể bỏ được gọi là ẩn.