癭 anh (22n)

1 : Cái bướu ở cổ.
2 : Úng gỗ, trên cây gỗ có chỗ gồ lên gọi là anh.