癩 lại (21n)

1 : Bệnh hủi, lông tóc rụng trụi cũng gọi là lại (hói).