癢 dưỡng, dạng (20n)

1 : Ngứa. Ta quen đọc là chữ dạng.