癗 lũy (18n)

1 : Ngoài da hơi sưng gọi là lũy (mụn).