癅 lựu (17n)

1 : Nổi cục (máu tụ thành cục nổi lên). Cũng viết là 瘤.