癃 lung (17n)

1 : Gù, bệnh già không chữa được nữa.
2 : Bệnh lung bế 癃閉, không đi giải được.