瘻 lũ (16n)

1 : Nhọt nhỏ, nhọt chảy nước vàng mãi lhông khỏi gọi là lũ quản 瘻管. Một âm là lu. Câu lu 痀瘻 còng lưng (gù).