瘟 ôn (15n)

1 : Bệnh ôn dịch, bệnh truyền nhiễm gọi là ôn.