瘛 xiết, khiết (15n)

1 : Co quắp, gân mạch co rút lại gọi là xiết.
2 : Xiết túng 瘛瘲 bệnh sài trẻ con. Cũng viết là xiết 瘈. Tục đọc là khiết.