瘐 dũ (14n)

1 : Người hiền thất chí mang bệnh lo sầu (âu sầu).
2 : Héo hắt, nhân đói rét mà chết gọi là dũ tử 瘐死.