痱 phi, phỉ (13n)

1 : Một thứ bệnh trúng gió.
2 : Một âm là phỉ. Nhọt nóng.