痧 sa (12n)

1 : Bệnh sa, một thứ bệnh như bệnh hoắc loạn, nguyên do ăn uống bẩn thỉu thành ra thổ tả, chân tay lạnh giá gọi là bệnh sa, có thể truyền nhiễm được.
2 : Tục gọi lên sởi là sa tử 痧子. Xem chữ lâm 痳.