痣 chí (12n)

1 : Hạt cơm, ngoài da nổi lên các nốt đen hay đỏ gọi là chí.