痌 thông, đồng (11n)

1 : Ðau. Ta quen đọc là chữ đồng.