痊 thuyên (11n)

1 : Khỏi, bệnh khỏi rồi gọi là thuyên.