痂 già (10n)

1 : Vẩy, những chỗ nhọt đóng vẩy gọi là già.