痀 câu, củ (10n)

1 : Câu lu 痀瘻 còng lưng (gù). Có khi đọc là củ.