疰 chú (10n)

1 : Trẻ con đến mùa hè hay ốm gọi là chú hạ 疰夏.