疫 dịch (9n)

1 : Bệnh ôn dịch, bệnh nào có thể lây ra mọi người được gọi là dịch.