疚 cứu (8n)

1 : Bệnh lâu.
2 : Ðau lòng, lúc để tang gọi là tại cứu 在疚.