疐 chí (14n)

1 : Vướng chân.
2 : Ngã.
3 : Ngăn trở.