疆 cương (19n)

1 : Cõi, không có hạn có ngần nào gọi là vô cương 無疆 (không cùng, không ngần).
2 : Vạch cõi, định rõ bờ cõi.