畽 thoản (14n)

1 : Ðinh thoản 町畽 chỗ đất bỏ không ở bên cạnh nhà.