畬 dư (12n)

1 : Ruộng ngon, ruộng khai khẩn tới hai năm rồi gọi là dư.