畝 mẫu (10n)

1 : Mẫu, mười sào là một mẫu (3600 thước vuông tây là một mẫu).
2 : Khu ruộng, phần ruộng.