田 điền (5n)

1 : Ruộng đất cầy cấy được gọi là điền.
2 : Ði săn.
3 : Trống lớn.