甥 sanh (12n)

1 : Cháu ngoại, cháu gọi bằng cậu cũng gọi là sanh.
2 : Chàng rể.