甜 điềm (11n)

1 : Vị ngọt.
2 : Ngủ say gọi là điềm thụy 甜睡.