甍 manh (16n)

1 : Cái rui, đóng trên mái nhà để móc ngói vào.