甃 trứu (14n)

1 : Cái thành giếng.
2 : Chạm trổ, dùng gạch đá xây như vằn hoa cũng gọi là trứu.