瓣 biện (19n)

1 : Những chỗ trong quả dưa có nhiều hạt nó châu lại với nhau gọi là biện.
2 : Cánh hoa.
3 : Múi quả.
4 : Biện hương 瓣香 kính trọng, kính mộ.