瓚 toản (23n)

1 : Cái cốc để rót rượu tưới xuống đất làm phép tế thần.