璫 đang (17n)

1 : Ngọc châu đeo tai.
2 : Lang đang 琅璫 cái chuông rung.
3 : Ðinh đang 丁璫 tiếng ngọc đeo kêu xoang xoảng.
4 : Từ nhà Hán về sau, hoạn quan đeo ngọc vào bên hữu mũ, cho nên gọi hoạn quan là đang.