璜 hoàng (16n)

1 : Ngọc đẽo như nửa hình tròn gọi là hoàng 璜 (nửa ngọc bích).