璆 cầu (15n)

1 : Ngọc cầu, một thứ ngọc đẹp dùng để làm khánh.
2 : Tiếng ngọc.