瑰 côi, khôi (14n)

1 : Một thứ đá dẹp kém ngọc.
2 : Quý lạ. Như côi kỳ 瑰奇 hay côi vĩ 瑰瑋 đều nghĩa là quý báu lạ lùng cả.
3 : Mai côi 玟瑰 một thứ ngọc đỏ. Ta quen đọc là chữ khôi cả.