瑩 oánh (14n)

1 : Một thứ đá đẹp như ngọc.
2 : Trong suốt.
3 : Tâm địa sáng sủa.