瑞 thụy (13n)

1 : Tên chung của ngọc khuê ngọc bích, đời xưa dùng làm dấu hiệu cho nên gọi là thụy.
2 : Tường thụy 祥瑞 điềm tốt lành.