瑕 hà (13n)

1 : Vết ngọc, điều lầm lỗi của người ta gọi là hà tỳ 瑕疵.