瑄 tuyên (13n)

1 : Ngọc bích to tới sáu tấc gọi là tuyên.