琴 cầm (12n)

1 : Cái đàn cầm, đàn dài ba thước sáu tấc, căng bảy dây gọi là đàn cầm.