琲 bội (12n)

1 : Năm trăm hạt châu gọi là một bội, mười chuỗi hạt châu gọi là một bội.