琯 quản (12n)

1 : Cùng một nghĩa với chữ quản 管.
2 : Sửa cho vàng ngọc bóng lên.